کارگاه زبان انگلیسی: مقدمه ای بر دوره ترجمه شفاهی ، فنون ترجمه پیاپی و همزمان

enlishworkshop2 translatiob tabrizmft 123456
Event Details
Event Details